Vedtægter

Vedtægter for Skjern Jagtforening

Vedtægter for Skjern Jagtforening

STANDARDVEDTÆGTER

for

LOKALFORENING under

DANMARKS JÆGERFORBUND (DJ)

1 Navn og hjemsted

1.1 Foreningens navn er Skjern Jagtforening

1.2 Foreningens hjemsted er Ringkøbing Skjern kommune

2 Forholdet til Danmarks Jægerforbund

2.1 Foreningen er tilsluttet Danmarks Jægerforbund (DJ), hvis vedtægter er bindende for foreningen.

2.2 DJ hæfter ikke for foreningens forpligtelser

3 Formål og opgaver

3.1 Foreningens formål er at samle alle jægere inden for foreningens område og fremme deres interesser i tilslutning til DJ´s formål, som dette er angivet i vedtægterne for DJ, §2.

3.2 Foreningens formål er at samle alle jægere inden for foreningens område og fremme deres interesser i tilslutning til DJ´s formål, som dette er angivet i vedtægterne for DJ´s §2. Foreningen har flugtskydningsbanen og hundetræning, som primære aktiviteter, hvor formålet er at udbrede kendskabet til disse gennem aktiv medlemsinddragelse ved fokus på fællesskab og faglighed. Derved styrkelses det enkelte medlems sociale liv.

4 Optagelse

4.1 Foreningen kan som medlemmer optage enhver uberygtet person.

5 Ophør

5.1 Udmeldelse af foreningen skal ske med mindst en måneds skriftligt varsel til udgangen af december.

5.2 Foreningen kan slette et medlem, som er i restance med kontingent, efter nærmere af bestyrelsen fastsatte regler.

5.3 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem af foreningen, der i væsentlig grad har optrådt eller handlet til skade for foreningen.

5.4 Eksklusion skal dog for at få endelig gyldighed godkendes på førstkommende generalforsamling. Eksklusion kræver, at 2/3 af medlemmerne stemmer herfor. Såfremt forslaget om eksklusion ikke opnår et sådant flertal, kan eksklusionen vedtages på en ekstraordinær generalforsamling, såfremt 2/3 af de, der fremmødte stemmer herfor.

5.5 Eksklusion af DJ kan ske i overensstemmelse med DJ vedtæger § 37.

5.6 Medlemsskabets ophør medfører ikke krav på andel i foreningens formue.

6 Kontingent og hæftelse

6.1 Medlemmerne betaler et af bestyrelsen fastsat årligt kontingent.

6.2 Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler om kontingentreduktion for husstands-, ungdoms- og seniormedlemmer samt for ekstraordinære medlemmer og i øvrigt træffe nærmere bestemmelse om forfaldstid m.v.

6.3 Medlemmerne hæfter ikke for foreningens forpligtelser.

7 Ordinær generalforsamling

7.1 Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.

7.2 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være foreningen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen afholdes.

7.3 Indkaldelse af den ordinære generalforsamling med angivelse af dagsorden og indkomne forslag skal ske i DJ´s medlemsblad, ved skriftlig indkaldelse til medlemmerne eller i aktivitets- og arrangementskalender på DJ´s hjemmeside med mindst 2 ugers varsel.

7.4 Dagsordenen skal omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirrigent.

2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling.

3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.

4. Indkomne forslag.

5. Fastlæggelse af kontingent.

6. Valg af formand eller kasserer.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

8. Valg af suppleanter.

9. Valg af 2 revisorer

10. Evt.

8 Ekstraordinær generalforsamling

8.1 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne finder det påkrævet, eller når mindst 2/3 af medlemmerne skrifligt over for bestyrelsen begærer dette med angivelse af, hvilke sager, der ønskes behandlet. Efter at skriftlig begæring er fremsat over for bestyrelsen, skal bestyrelsen lade afholde ekstraordinær generalforsamling senest tre uger herefter. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden skal ske skrifligt til medlemmerne med mindst 1 uges varsel.

9 Afstemninger

9.1 Gereralforsamlingen er bestutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

9.2 Hvert medlem har en stemme.

9.3 Afsemninger sker skriftligt, hvis dirigenten bestemmer dette, eller hvis mindst 1/3 medlemmer begærer skriftlig afstemning.

9.4 Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

9.5 Beslutninger vedtages ved simpel afsolut stemmeflerhed, medmindre andet fremgår af disse vedtægter.

9.6 Ændringer af disse vedtægter kan alene vedtages, når mindst 2/3 af samtlige tilstedeværende medlemmer stemmer derfor.

10 Bestyrelsen

10.1 Bestyrelsen, der vælges af og blandt medlemmerne, har den overordnede ledelse af foreningen.

10.2 Bestyrelsen består af 8 medlemmer.

10.3 Valgperioden er 3 år. Genvalg kan finde sted.

10.4 Formand og kasserer vælges af generalforsamlingen.

10.5 Bestyrelsen vælger af sin midte en næstformand og en sekretær.

10.6 Bestyrelsen afholder møde efter behov, når formanden eller 3 af 8, medlemmer af bestyrelsen begærer det.

10.7 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

10.8 Hvert medlem af bestyrelsen har en stemme.

10.9 Beslutninger vedtages ved simpel afsolut stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens - eller i dennes fravær næstformandens - stemme afgørende.

11 Våbenpåtegning

11.1 Har jagtforeningen flugtskydning på programet kan politiet godkende jagtforeningen til at give våbenpåtening til glatløbede haglgeværer på foreningens medlemsbeviser.

11.2 Jagtforeningen kan kun godkendes til a give våbenpåtegning når;

1. Bestyrelsesmedlemmerne opfylder betingelserne om vandel og personlige forhold fastsat i våbenbekendtgørelsen.

2. Bestyrelsesmedlemmerne forpligtiger sig til at tilbagekalde en våbenpåtegning samt underrette politiet, hvis foreningen bliver opmærksom på, at forholdene for et medlem med våbenpåtegning ændre sig på en sådan måde, at det er betænkeligt, at den pågældende har våbenpåtegning.

3. Det i øvrigt efter en konkret vurdering af foreningens forhold anses for ubetænkeligt at give godkendelsen.

11.3 En våbenpåtegning kan kun gives efter forud indhentet samtykke fra politiet i hvert enkelt tilfælde.

11.4 Ansøgning om samtykke til at give våbenpåtegning på medlemsbevis og godkendelse af det enkelte medlem til at opnå våbenpåtegn indgives på særlige blanketter. Ansøgningerne sendes til politiet.

11.5 Våbenpåtegningen giver alene adgang til at anvende våbnet til de aktiviteter, som fremgår af våbenpåtegningen.

11.6 Når jagtforeningen er godkendt til at ustede våbenpåtegninger skal bestyrelsen holde politiet underrettet om foreningens hjemsted og udskiftninger i bestyrelsen, således at politiet til enhver tid er underrettet om den siddende bestyrelses sammensætning.

11.7 En våbenpåtegning bortfalder, når medlemskabet af jagtforeningen ophører, eller hvis foreningens godkendelse fra politiet bortfalder. Foreningen kan på ethvert tidspunkt tilbagekalde en våbenpåtegning. Foreningen skal underrette politiet, når en våbenpåtegning bortfalder eller tibagekaldes, og skal samtidig slette denne. 

12 Tegningsret

12.1 Foreningen tegnes af den samlede bestyrelse eller af formanden/næstformanden, sammen med et andet bestyrelsesmedlem.

12.2 Meddelse af fuldmagt til foreningens løbende dispositioner kan gives til kassereren.

13 Formue og regnskabsår

13.1 Foreningens formue skal anbringes i anerkendte pengeinstitutter eller sikre værdipapirer.

13.2 Regnskabsåret er kalenderåret

14 Revision

14.1 Revisoren, der vælges af og blandt medlemmerne, jfr. punkt 7, reviderer regnskabet og påtegner dette. Revisoren har endvidere til opgave løbende at påse, af foreningen administreres hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med de fastsatte retningslinier.

14.2 Revisoreren kan foretage uanmeldt kasseeftersyn.

14.3 Medlemmerne af bestyrelsen kan ikke vælges til revisor.

15 Sammenslutning

15.1 Generalforsamlingen kan med mindst 2/3 af samtlige tilstædeværende medlemmers stemmer vedtage, at foreningen sammenlægges med andre jagtforeninger under DJ, således at foreningens aktiver og passiver overtages af den fortsættende, fælles lokalforening.

16 Opløsning

16.1 Generalforsamlingen kan med mindst 3/4 af samtlige tilstedeværende medlemmers stemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst en og højst to måneders mellemrum, vedtage, at foreningen opløses.

16.2 Foreningens eventuelle formue skal - efter at alle forpligtelser er opfyldt - forvaltes af DJ i indtil fem år. Stiftes den ny lokalforening under DJ i foreningens område inden for femårsperioden, overføres den forvaltede formue til den nye jagtforening. I modsat fald tilfalder formuen efter femårsperioden udløb DJ, som skal anvende den til naturbevarende formål i den opløste forenings kommune.

17 Ikrafttræden

17.1 Ovenstående vedtægter er godkendt af generalforsamlig den 24. marts 2022. Vedtægterne træder i kraft, når de er godkendt af DJ.